lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1968

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/Xây Dựng nông Thôn

xây dựng nông thôn

Ngày 26/01/1968 phát hành bộ tem Xây dựng nông thôn gồm 04 loại, giá từ 1đ, 9đ, 10đ, và 20đ.

2/ Đệ nhị thập chu niên tổ chức Y tế Quốc tế

đệ nhị thập chu niên y tế quốc tế

Ngày 07/04/1968 phát hành bộ tem Đệ nhị thập chu niên tổ chức Y tế Quốc tế gồm 01 loại.

3/ Phát huy tinh thần thân hữu với đồng minh

phát huy tinh thần thân hữu với đồng minh

Ngày 22/06/1968 phát hành bộ tem Phát huy tinh thần thân hữu với đồng minh gồm 04 loại. Giá từ 1đ, 1đ50, 3đ và 50đ.

4/ Tem phạt Các loại bướm

tem phạt con bướm, các loại bướm

Ngày 20/08/1968 phát hành bộ tem phạt Các loại bướm gồm 06 loại. Giá từ 0đ50, 1đ, 2đ, 3đ, 5đ và 10đ.

5/ Hữu sản hóa công nhân và nông dân

Ngày 01/11/1968 phát hành bộ tem Hữu sản hóa công nhân và nông dân gồm 04 loại. Giá từ 0đ80, 2đ, 10đ và 30đ.

6/ Năm quốc tế nhân quyền

năm quốc tế nhân quyền 1968

Ngày 10/12/1968 phát hành bộ tem Năm quốc tế nhân quyền gồm 02 loại. Giá từ 10đ và 16đ.

7/ Cơ quan cứu trợ nhi đồng Liên hiệp quốc

cơ quan cứu trợ nhi đồng liên hiệp quốc UNICEF

Ngày 11/12/1968 phát hành bộ tem Cơ quan cứu trợ nhi đồng Liên hiệp quốc gồm 02 loại. Giá từ 6đ và 16đ.

8/ Tái thiết đường hỏa xa xuyên Việt

Ngày 15/12/1968 phát hành bộ tem Tái thiết đường hỏa xa xuyên Việt gồm 04 loại. Giá từ 1đ50, 3đ 9đ và 20đ.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site