lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CHUYỆN KHỦNG BỐ Ở NƯỚC XÍCH QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ngọc Khánh

terroriste Nguyễn tấn Dũng

Trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng

...

The following is a partial chronological list of terrorist acts which were a part of VCP's campaign of terror against the civilian population of South Vietnam.

Feb. 2, 1960: Terrorists sack and burn the Buddhist temple at Phuoc Thanh, Tay Ninh province. They stab to death 17-year old Phan Van Ngoc, who tries to stop them.

April 22, 1960: Some 30 armed communists raid Thoi Long, An Xuyen province. They attempt to take away villager Cao Van Nanh, 45. Villagers protest en masse. Farmer Pham Van Bai, 56, is particularly argumentative. The communists, angered, seize him.
This arouses the villagers who swarm toward the Viet Cong and their prisoner. The communists fire into the crowd. A 16-year old boy is shot dead.

August 23, 1960: Two school teachers, Nguyen Khoa Ngon and Miss Nguyen Thi Thiet, are preparing lessons at home when communists arrive and force them at gun point to go to their school, Rau Ran, in Phong Dinh province. There they find two men tied to the school veranda. The communists read the death order of the two men, named Canh and Van. They are executed, presumable to intimidate the school teachers.

September 24, 1960: An armed band sacks a school in An Lac. An Gian province. It piles seats and desks together and fires them and the school. All that remains is four bare walls.

September 28, 1960: Father Hoang Ngoc Minh, much beloved priest of Kontum parish, is riding from Tan Canh to Kondela. A communist road block halts his car. A bullet smashes into him. The guerrillas drive bamboo spears into Father Minh's body, then one fires a submachine gun point blank, killing him. The driver Huynh Huu, his nephew, is seriously wounded.

September 30, 1960: A band of ten armed communists kidnap farmer Truong Van Dang, 67, from Long Tri, Long An province. They take him before what they call a "people's tribunal." He is condemned to death for purchasing two hectares of rice land and ignoring communist orders to turn the land over to another farmer. After the "trial" he is shot dead in his rice field.

December 6, 1960: Terrorists dynamite the kitchen at the Saigon Golf Club, killing a Vietnamese kitchen helper and injuring two Vietnamese cooks.

December 1960: The GVN reports to the ICC that during the year the communists destroyed or damaged 284 bridges, burned 60 medical aid stations and, through destruction of schools, deprived some 25,000 children of schooling.

March 22, 1961: A truck carrying 20 girls is dynamited on the Saigon-Vung Tau road. The girls are returning from Saigon where they have taken part in a Trung Sisters Day celebration. After the explosion terrorists open fire on survivors. Two of the girls are killed and ten wounded. The girls are unarmed and traveling without escort.

May 15, 1961: Twelve Catholic nuns from La Providence order are traveling on Highway One toward Saigon. Their bus is stopped by communists who ransack their luggage. Sister Theophile protests and is shot dead on the spot. The vehicle is sprayed with bullets seriously wounding Sister Phan Thi No. The ambush takes place near Tram Van, Tay Ninh Province.

July 26, 1961: Two Vietnamese National Assemblymen Rmah Pok and Yet Nic Bounrit, both Montagnards, are shot and killed by terrorists near Dalat. A schoolteacher, traveling with them on their visit to a Montagnard resettlement village, is also killed.

September 20, 1961: One thousand main force communist soldiers storm Phuoc Vinh, capital of (then) Phuoc Thanh province, sac and burn government buildings, behead virtually the entire administrative staff. They hold the capital for 24 hours before withdrawing.

October, 1961: A U.S. State Department study estimates that the communists are killing Vietnamese at rate of 1,500 per month. December 13, 1961: Father Bonnet, a French parish priest from Konkala, Kontum is killed by a terrorist while visiting parishioners at Ngok Rongei.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site