lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen 

TUYÊN BỐ CHUNG

của các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan, Âu Châu, và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Kể từ khi Giáo Chỉ số 9 của Viện Tăng Thống và Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ này của Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN ban hành, Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại đã rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có trong lịch sử. Nó không chỉ làm dao động, hoang mang lòng người; cũng không chỉ gây bất ổn và phân hóa trong các tổ chức sinh hoạt Phật Giáo; mà còn tạo cơ hội cho một số người và những thế lực đen tối nổi lên đánh phá nhằm triệt hạ Phật Giáo bằng mọi cách và ở mọi nơi. Nạn nhân trực tiếp của tình trạng này là chư vị Tôn Ðức Tăng Ni và các GHPGVNTN/Hải Ngoại tại các châu lục. Mặc dù vậy, hầu hết chư vị Tôn Ðức Tăng Ni và các Giáo Hội này vẫn nhẫn nhục, kiên trì với chí nguyện hoằng pháp lợi sanh, cố gắng duy trì các sinh hoạt Giáo Hội hoặc xây dựng các tổ chức sinh họat thích hợp với hoàn cảnh mới như tại Hoa Kỳ. Thế nhưng, một số người và những thế lực đen tối này vẫn tìm mọi cách gây xáo trộn trong dư luận nhằm triệt hạ đến cùng chư vị Tôn Ðức Tăng Ni và các tổ chức Phật Giáo Việt Nam hải ngoại. Gần đây, Thông Bạch 31/VHD/VT đề ngày 24/08/2008 do Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo ấn ký với nội dung cáo buộc đích danh các Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan và Âu Châu là “tiếm danh Giáo Hội PGVNTN”, và xác định “không thừa nhận, không chịu trách nhiệm” các Giáo Hội này.

Trước tình trạng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, với tâm nguyện muốn Giáo Hội được ổn định để Tăng Ni Phật tử an tâm tu học, hành đạo và cũng để kêu gọi hãy ngừng tay đối với những ai lợi dụng cảnh giậu đổ bìm leo để đánh phá Phật giáo như đã và đang diễn ra một cách hung bạo, chúng tôi, các tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại ký tên dưới đây buộc lòng phải lên tiếng để minh định quan điểm và lập trường :

1. Giáo Hội PGVNTN cũng như bất cứ một tổ chức Phật Giáo chân chính nào đều là sự kết tinh tâm nguyện và hoài bão của tập thể Tăng Ni, Phật tử chung lòng chung sức xây dựng nên. Nó được hình thành và sinh hoạt trên căn bản đồng thuận của tập thể ấy, được quy định một cách cụ thể trong Hiến Chương, Quy Chế hay Nội Quy của tổ chức. Nó cũng chỉ bị giải tán khi có sự đồng thuận của đa số thành viên và phải được tiến hành đúng với các điều khoản quy định trong Hiến Chương, Quy Chế hay Nội Quy. Nó không thể và không bao giờ là của riêng một cá nhân hay của một nhóm người thiểu số; và vì vậy, cũng không ai hay một nhóm người thiểu số nào có quyền giải tán hay loại bỏ nó. Ðây là nguyên tắc sơ đẳng của sinh hoạt dân chủ trong thế giới ngày nay; và là tinh thần nền tảng của sự hòa hợp trong sinh hoạt Phật Giáo từ ngàn xưa để lại. Chính với nguyên tắc và tinh thần này mà chúng tôi xem là vô giá trị mọi văn bản, quyết định mang tính áp chế, độc đoán dù chúng xuất phát bất cứ từ đâu.

2. Các Giáo Hội PGVNTN/Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi – Tân Tây Lan, Âu Châu và Hoa Kỳ là các tổ chức Giáo Hội do chư Tôn Ðức Tăng Ni và Phật tử các nơi đó cùng nhau kết hợp để xây dựng nên. Mỗi Giáo Hội đều có Hiến Chương, Quy Chế hay Nội Quy riêng; có Pháp lý và tư cách Pháp nhân theo luật pháp của quốc gia sở tại và sinh hoạt độc lập. Sự liên hệ giữa các Giáo Hội này cũng như của các Giáo Hội này với GHPGVNTN ở quê nhà trước đây là liên hệ về mặt tinh thần vì cùng có chung ý hướng kết hợp thống nhất các hệ phái, tông phái, cùng có chung một lý tưởng tu học chánh pháp và phụng sự quần sanh theo truyền thống của Phật Giáo Việt Nam mà lịch đại Tổ Sư đã truyền thừa và GHPGVNTN đã thừa kế từ khi thành lập năm 1964. Mỗi tổ chức Giáo Hội tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình. Không một tổ chức nào quyết định giùm hay chịu trách nhiệm cho tổ chức nào.

3. Các Giáo Hội này đều lấy danh xưng Giáo Hội PGVNTN chính là vì có chung tâm nguyện thừa kế tinh thần, ý hướng và lý tưởng trên đây. Trong hoàn cảnh đặc biệt của Phật Giáo tại Việt Nam sau năm 1975, việc lấy danh xưng này còn là để khẳng định quan điểm về một Giáo Hội Phật Giáo chân chính là một Giáo Hội đứng vững trên lập trường Phật Giáo và Dân Tộc, một Giáo Hội không đi theo, không làm công cụ cho bất cứ một thế lực hay khuynh hướng chính trị nào khác như lịch sử hình thành và tồn tại của GHPGVNTN đã chứng tỏ. Chính vì vậy, các Giáo Hội này ở hải ngoại đã nỗ lực đóng góp không mệt mỏi vào các hoạt động đấu tranh cho sự phục hoạt GHPGVNTN, cho tự do và nhân quyền của dân tộc trước mọi chính sách đàn áp của chế độ cộng sản đương quyền ở trong nước.

4. Danh xưng GHPGVNTN là chung của Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam, những người cùng mang tâm nguyện thừa kế tinh thần, ý hướng và lý tưởng trên đây. Vì vậy, bất cứ tập thể Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam nào cùng mang tâm nguyện đó và hoạt động cho tâm nguyện đó đều xứng đáng với danh xưng GHPGVNTN. Ngược lại, nhân danh GHPGVNTN mà gây mâu thuẫn, thậm chí đòi giải tán các tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại, phải coi đó là một tác nghiệp phá hòa hợp Tăng, chà đạp lên bao nhiêu công đức xây dựng Giáo Hội suốt ba thập niên qua của tập thể Tăng Ni và Phật tử ở hải ngoại và biến Giáo Hội thành công cụ cho các thế lực vô minh nhằm tiêu diệt Chánh Pháp. Đó mới đích thực là tiếm danh, và hoàn toàn không xứng đáng với danh xưng GHPGVNTN.

5. Các Giáo Hội PGVNTN/Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi – Tân Tây Lan, Âu Châu và tập thể Tăng Tín đồ sinh hoạt trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ trước đây vẫn còn đó. Chính sinh hoạt của các Giáo Hội này gần 20 năm qua đã yểm trợ hữu hiệu và làm sống lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở quê nhà sau một thời gian gián đoạn vì nhân sự lãnh đạo giáo hội bị quản chế, tù đày. Cụ thể qua Đại Hội 8 họp tại Phật Học Viện Quốc Tế, Hoa Kỳ (1999) và Đại Hội Bất Thường tại Tu viện Quảng Đức, Melbourne (Úc châu) 10- 12/10/2003 của các Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại kể trên đã hợp thức hoá và suy cử nhân sự vào 2 Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo trong nước hiện nay. Những GHPGVNTN ở hải ngoại này là tác nhân hình thành hợp pháp Hội Đồng Lưỡng Viện trước đây, thì bây giờ bị gọi là "tiếm danh", bị Hội đồng lưỡng viện "không thừa nhận", "không chịu trách nhiệm" theo Thông Bạch số 31 kể trên là điều vô cùng nghịch lý.
Công hay tội, đúng hay sai xin để lại cho những bậc hiền trí trên đời cũng như lịch sử Phật Giáo Việt Nam hôm nay và mai sau phán xét.

6. Nhân danh đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, một thiểu số cá nhân thao túng Giáo Hội đã và đang chà đạp tự do, nhân quyền và nhân phẩm của Tăng Ni Phật tử, đặc biệt là hàng giáo phẩm đang lãnh đạo các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada, Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, Âu châu và Hoa Kỳ. Chính những vu khống, mạ lỵ, phỉ báng, chụp mũ của một số cá nhân thao túng Giáo Hội này đã mở đường, khích lệ cho ngoại nhân lợi dụng để xúc phạm nghiêm trọng đến các bậc tôn túc lãnh đạo của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại, vốn là nơi quy ngưỡng, tôn kính của nhiều thế hệ Tăng Ni Phật tử Việt Nam, dù các Ngài đã viên tịch.

Đây là việc làm, nếu mang danh là những người con Phật, thì chính họ đã phạm vào các trọng tội: hủy báng Tam Bảo, phá hoại tín tâm Phật tử, cản trở Phật pháp lưu truyền và vô hiệu hóa nội lực cũng như tiềm năng của Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong sứ mệnh phục hồi GHPGVNTN trong nước nói riêng, và công cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt-Nam nói chung.

Đây là việc làm, nếu xuất phát từ bên ngoài, đặc biệt là những người ngoại đạo, thì chính họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm phân hóa dân tộc, thù nghịch tôn giáo, làm lợi cho Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả những ai, trong hay ngoài Phật giáo, đang chủ trương hoặc tiếp tay trong những chiến dịch mạ lỵ, phỉ báng, vu khống, chụp mũ nhắm vào Tăng Ni Phật tử, đặc biệt là hàng giáo phẩm lãnh đạo các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hãy ngưng ngay những chiến dịch này để tránh tình trạng phân hóa, thù nghịch giữa các cộng đồng tôn giáo của người Việt tại hải ngoại. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi Tăng Ni Phật tử Việt Nam hãy sáng suốt, bình tĩnh, cảnh giác trước cơn khủng hoảng trầm trọng hiện nay, nỗ lực bảo vệ phẩm cách và những giá trị trong sáng, chân chính của tổ chức Giáo Hội và tập thể Tăng Ni Phật tử, đặc biệt là phát huy bản thể thanh tịnh, hòa hợp của Tăng Già và tinh tấn trong đời sống tu học hàng ngày của người Phật tử. Chính đó sẽ nuôi lớn nội lực để hóa giải mọi chướng duyên từ bên trong cũng như bên ngoài.

7. Dù hoàn cảnh có như thế nào, dù tình trạng bị đánh phá có tệ hại đến đâu thì các GHPGVNTN Hải Ngoại tại các quốc gia và và châu lục chúng tôi vẫn không bao giờ thay đổi tâm nguyện như đã có từ khi các Giáo Hội được thành lập và hoạt động, đó là:

- Theo đuổi ý hướng hòa hợp, thống nhất; lấy việc tu học Chánh Pháp và phụng sự quần sanh theo truyền thống của Phật Giáo Việt Nam làm lý tưởng;

- Tiếp tục những nỗ lực nhằm xây dựng GHPGVNTN tại quê nhà với tôn chỉ, mục đích và lý tưởng hoạt động như đã minh định từ khi thành lập năm 1964 và không bao giờ chấp nhận để cho Giáo Hội bị khuynh đảo hay lợi dụng để trở thành công cụ của bất cứ một ai, một thế lực nào;

- Chung sức yểm trợ các nỗ lực chân chính của các tổ chức, đoàn thể người Việt khắp nơi nhằm tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.

Nay Tuyên Bố,

Phật lịch 2552, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada (ký tên):
    1. T.T. Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch HĐĐH
    2. T.T. Thích Thiện Quang, Phó CT. Nội Vụ kiêm Tổng vụ trưởng Giáo Dục
    3. T.T. Thích Trường Minh, thành viên
    4. T.T. Thích Trường Phước, Phó CT. Ngoại Vụ
    5. T.T. Thích Nhật Trí, Tổng Thư Ký HĐĐH
    6. Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu, Tổng Thủ Quỹ HĐĐH
    7. T.T. Thích Nguyên Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát
    8. T.T. Thích Trí Thành, Tổng vụ trưởng Tăng Sự
    9. T.T. Thích Viên Diệu, Tổng vụ trưởng Cư Sĩ
    10. T.T. Thích Tâm Hòa, Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp
    11. T.T. Thích Nhật Quán, Tổng vụ trưởng Văn Hóa
    12. Đ.Đ. Thích Tâm Đăng, Tổng vụ trưởng Thanh Niên
    13. Đ.Đ. Thích Nguyên Mãn, Tổng vụ trưởng Tài Chánh
    14. Đ.Đ. Thích Đạo Hạnh, Tổng vụ trưởng Nghi Lễ
    15. Sư Cô Thích Nữ Bảo Quang, Tổng vụ trưởng Xã Hội
    16. Đ.Đ. Thích Tâm Minh, Tổng vụ phó Hoằng Pháp
    17. Đ.Đ. Thích Đạo Quang, Tổng vụ phó Nghi Lễ
    18. Đ.Đ. Thích Pháp Lạc, thành viên
    19. Đ.Đ. Thích Phước Tuệ, thành viên
    20. Đ.Đ. Thích Thông Giới, thành viên
    21. Sư Cô Thích Nữ Như Đức, thành viên
    22. Sư Cô Thích Nữ Huệ Thuận, thành viên
    23. Sư Cô Thích Nữ Phước Hiền, thành viên
    24. Sư Cô Thích Nữ Tịnh Niệm, thành viên
    25. Sư Cô Thích Nữ Khánh Từ, thành viên
    26. Sư Cô Thích Nữ Hỷ Lạc, thành viên
    27. Sư Cô Thích Nữ Hỷ An, thành viên
    28. Sư Cô Thích Nữ Hỷ Ý, thành viên
    29. Sư Cô Thích Nữ Phổ Tánh, thành viên.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan (ký tên):
    1. Hòa thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo Hội, thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống
    2. Hòa thượng Thích Bảo Lạc, Phó Hội Chủ Điều Hành, kiêm Tổng vụ trưởng TV Tăng Sự
    3. Thượng tọa Thích Tịnh Minh, Phó Hội Chủ Nội Vụ, kiêm Tổng vụ phó TV Tăng Sự
    4. Thượng tọa Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ Ngoại Vụ, kiêm Tổng vụ trưởng TV Hoằng Pháp
    5. Thượng tọa Thích Trường Sanh, Phó Hội Chủ ĐTTTL, kiêm TVT.TV Văn Hóa Giáo Dục
    6. Thượng tọa Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký
    7. Đại đức Thích Nguyên Tạng, Phó Tổng Thư Ký, kiêm Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp
    8. Đại đức Thích Giác Tín, Phó Tổng Thư Ký
    9. Ni sư Thích Nữ Tâm Lạc, Chánh Thủ Quỹ, kiêm Tổng vụ phó TV Tài Chánh
    10. Thượng tọa Thích Bổn Điền, Thành viên Tăng Ni, Viện chủ Chùa Huyền Quang
    11. Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Tổng vụ phó TV Tăng Sự
    12. Ni trưởng Thích Nữ Phước Trí, Vụ trưởng Vụ Ni Bộ
    13. Ni trưởng Thích Nữ Chơn Đạo, Phó Vụ trưởng Vụ Ni Bộ, kiêm Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xã Hội
    14. Thượng tọa Thích Tịnh Đạo (Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới),
            Tổng vụ trưởng TV Cư Sĩ, kiêm Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp
    15. Thượng tọa Thích Tâm Phương, Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xã Hội
    16. Thượng tọa Thích Thiện Hiền, Tổng vụ trưởng TV Tài Chánh
    17. Thượng tọa Thích Tâm Minh, Tổng vụ trưởng TV Nghi Lễ
    18. Thượng tọa Thích Quảng Nghiêm, Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xã Hội
    19. Thượng tọa Thích Như Định, Tổng vụ phó TV Nghi Lễ
    20. Đại đức Thích Viên Trí, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp, kiêm Tổng vụ phó TV Nghi Lễ
    21. Đại đức Thích Đạo Thông, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục
    22. Đại đức Thích Hạnh Hiếu, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục
    23. Đại đức Thích Đạo Hiển, Tổng vụ phó TV Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử
    24. Đại đức Thích Hạnh Tri, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ
    25. Sư cô Thích Nữ Thành Liên, Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xã Hội
    26. Sư cô Thích Nữ Nguyên Khai, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ
    27. Sư cô Thích Nữ Trí Lưu (Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới), Trụ trì Chùa Linh Sơn
    28. Đạo hữu Như Tạng Lâm Như Tạng, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu (ký tên):
    1. Hòa thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Điều hành, thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống
    2. Hòa thượng Thích Tánh Thiệt, Phó Chủ tịch,
    3. Hòa thượng Thích Như Điển, Tổng thư ký,
    4. Ni sư Thích Nữ Diệu-Phước, Thủ quỹ,
    5. Thượng tọa Thích Minh Giác, Tổng vụ Trưởng TV. Tăng Sự,
    6. Thượng tọa Thích Tâm Huệ, Phụ tá Tổng vụ Giáo dục,
    7. Thượng tọa Giác Thanh, Tổng vụ Trưởng TV. Cư sĩ,
    8. Sư bà Thích Nữ Diệu-Tâm, Tổng vụ Trưởng TV Từ thiện Xã hội kiêm Vụ trưởng vụ Ni bộ,
    9. Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Vụ Trưởng vụ Nghi lễ,
    10. Thượng tọa Thích Nguyên Lộc, Vụ Trưởng vụ Khánh Tiết,
    11. Thượng tọa Thích An Chí, Tổng vụ Trưởng TV. Thanh niên - GĐPT,
    12. Thượng tọa Thích Đồng Văn, Phụ tá Tổng vụ Giáo dục,
    13. Thượng tọa Thích Thông Trí, Phụ tá Tổng vụ Hoằng pháp,
    14. Thượng tọa Thích Phước Huệ, Phụ tá Tổng vụ Tăng sự,
    15. Thượng tọa Thích Quảng Đạo, Phụ tá Tổng vụ Tăng Sự,
    16. Thượng tọa Thích Hạnh Thông, Phụ tá Tổng vụ Cư sĩ
    17. Ni sư Thích Nữ Như-Viên, Phụ tá vụ Ni bộ Bắc tông,
    18. Ni sư Thích Nữ Diệu-Trạm, Phụ tá vụ Ni bộ Bắc tông,
    19. Đại đức Thích Hạnh Tấn, Phụ tá Tổng vụ Thanh niên - GĐPT,
    20. Đại đức Thích Viên Duy, Phụ tá Tổng vụ Hoằng pháp,
    21. Đại đức Thích Tịnh Phước, Phụ tá Tổng vụ Từ thiện Xã hội,
    22. Ni sư Thích Nữ Minh-Hiếu, Phụ tá Tổng vụ Từ thiện Xã hội.

Thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ trong Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (ký tên):
    1. HT. Thích Thuyền Ấn, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống;
    2. HT. Thích Thắng Hoan, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN-HK;
    3. HT. Thích Trí Chơn, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, Phó chủ tịch Ngoại vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK;
    4. HT. Thích Chơn Thành, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN-HK;
    5. HT. Thích Hạnh Đạo, Cố vấn Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK;
    6. HT. Thích Nguyên Lai, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Cố vấn HĐĐH;
    7. HT. Thích Phước Thuận, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát GHPGVNTNHN-HK;
    8. HT. Thích Tín Nghĩa, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ
    9. HT. Thích Nguyên An, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự
    10. HT. Thích Nguyên Trí, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh
    11. HT. Thích Pháp Tánh, nguyên thành viên Hội Đồng Giám Sát
    12. HT. Thích Minh Tuyên, nguyên Vụ trưởng Vụ Cư sĩ
    13. HT. Thích Minh Hồi, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Cư sĩ
    14. HT. Thích Tâm Vân, nguyên Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ
    15. TT. Thích Nguyên Siêu, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn Hóa
    16. TT. Thích Vân Đàm, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo Dục
    17. TT. Thích Minh Dung, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK
    18. TT. Thích Đồng Trí, Tổng Thư ký Tổng vụ Tăng sự
    19. Sư Bà Thích nữ Như Nguyện, nguyên Tổng thư ký Tổng vụ Ni Bộ
    20. Cư sĩ Trí Không - Trần Quang Thuận, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên Cứu & Kế Hoạch
    21. Cư sĩ Quảng Thành - Bùi Ngọc Đường, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên Cứu & Kế Hoạch
    22. Cư sĩ Quảng Phước - Huỳnh Tấn Lê, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ
    23. Cư sĩ Tâm Huy - Huỳnh Kim Quang, Phó Tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành
    24. Cư sĩ Tâm Quang - Vĩnh Hảo, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên Cứu & Kế Hoạch
    25. Cư sĩ Quảng Thông - Huỳnh Minh, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh.

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site