lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

Trang Vĩnh Nhất Tâm 

 

Tình yêu Dân Nước

(Viết cho Người vì Dân Nước)

Các Chị #1 đã vì tình yêu: Dân Nước
Khiến muôn người hoài vọng Trồng Mê Linh #2:
Đuổi Định Tô đến hồn vía khiếp kinh,
Chạy thoát chết, cút thân về Nam Hải...

Đọc sử Việt từ ngàn xưa truyền lại,
Nỗi căm hờn chất chứa bấy lâu nay.
Ba lăm năm (35) ao ước, đếm từng ngày
Hoa Nhân Bản vẫn còn chưa rộ nở?

Nhớ, nhớ mãi, Triệu Trinh Nương nhắc nhở #3
Càng thấy lòng cảm kích đến vô biên.
Vì tồn vong xin chung góp niềm tin,
Cho đất Việt sớm nở Hoa Nhân Bản.

Càng đọc sử, càng nghe lòng phấn chấn,
Lại nhớ về Dương Thái-hậu #4 nhìn xa!
Đã hiên ngang, Người khoác chiếc Long bào,
Như báo hiệu, giải nguy giờ quốc nạn.

Bọn giặc Tống đang chờ nơi biên cảnh.
Trong rập rình nghe chính sự triều Đinh:
-Vạn Thắng Vương bị sát hại thình lình,
Nên bọn chúng đã bày mưu #5 cướp nước.

Đọc quốc sử càng thấy lòng ấm ức
Qua  từng trang là những ngọn hải đăng.
Từ đại dương chói rạng khắp Nam bang,
Càng ngưỡng vọng bậc nữ nhi nước Việt.

Thời phạt Tống, bình Chiêm thêm nổi bật,
Đã từng làm Vương An Thạch #6 nát gan.
Người thay vua: Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan #7
Giáng một trận, khiến Tống triều sững sốt.

Đuổi Mông Cổ, mấy ai ngờ gái Việt?
Ra sa trường để chận đứng Thoát Hoan #8
Nửa triệu quân đang vây hảm kinh thành,
Khiến Công chuá An Tư #9 liều thân ngọc.

Xin tiêu biểu những Anh Thư, đuốc ngọc
Vì sơn hà, vì nòi giống kinh qua
Không yên thân, giặc xâm lược tràn qua,
Để cướp lấy phương Nam: Nhà Dân Việt.

Hiện đất nước đã lâm váo vận mạt,
Mảnh dư đồ ba loại Hán #10 tràn sang.
Bọn giả nhân: Bắc-bộ-phủ đem dâng.
Luôn mười tinh #11 thuộc núi rừng biên giới..

Chuyện quái lạ đã chưa hề nghe tới,
Năm ngàn năm từ dòng họ Thần Nông
Nay giặc Hồ đi bán đứng non sông
Cho Tàu Cộng ngang tàng sang cướp nước.

Vĩnh Nhất-Tâm 6.3.2010

#1 Chỉ chung quý Chị tại trong nước. Xin phép tiêu biểu: Chị Lê Thị Công Nhân, chị Trần Khải Thanh Thủy,...

#2 Chỉ Trưng Vương Nhị Vị

#3 "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Tràng Kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi cơn đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu cong lưng làm tì thiếp cho người ta"

#4 Dương Thái-hậu là Hoàng-hậu của Hoàng-đế Đinh Tiên  Hoàng. Khi bị Đổ Thích giết chết lúc con của Hoàng hậu Dương Vân Nga còn nhỏ. Sau đó, Bà là Hoàng Thái-hậu bên cạnh ấu vương. Không thể làm cách nào hơn để đối đầu với giặc Tồng. Ngoài Thập Đạo Tướng  quân  Lê Hoàn mới cứu vãn được tình thế ngặt nghèo này. Bởi vì giặc Tống  đang chờ nơi biên giới để nghe động tỉnh của triều chính nhà Đinh, mà sang cướp nước Đại Cồ Việt  (tức là nước Đại Việt khi Lý Thánh Tông lên ngôi đổi quốc hiệu là Đại Việt)..

#5 Trước đây viên quan giữ Ung Châu nhà Tống là Hầu Nhân Bảo dâng thư nói bên Giao Châu đang có nội loạn, ta có thể đem ít quân sang cũng đủ lấy được, xin cho mình về triều đình để trình bày về tình hình này. Vua Tống mừng lắm, toan cho chạy ngựa trạm triệu Nhân Bảo về chuyển vận sứ, bọn Toan Hoàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng, Giả Thực đều cho làm chức Binh mà đô hộ thư. Hẹn ngày cùng kéo quân sang xâm (Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Tập I, trang 247)

#6 Vương An Thạch tức là viên Tể tướng của nhà Tống bên Tàu, dưới thời Tống Thần Tông. Y là người  có ý‎ kiến quyết định xâm lăng Đại Việt vào lúc bấy giờ.

#7 Nguyên Phi Ỷ Lan là vị Nguyên Phi của  Hoàng Đế Lý‎ Thánh Tông. Khi Ngài băng hà, Thái tử Càn Đức còn nhỏ, nên Bà  giữ ngôi Hoàng Thái-hậu trong vai trò nhiếp chính. Vậy khi triều Lý‎  Bắc tiến đánh ba Chậu (Khâm, Liêm, Ung) do Thái úy Lý‎ Thường Kiệt thống lãnh thủy quân, và Tướng quân Tôn Đản chỉ huy mặt bộ để tấn công ba Châu, và vây hãm trong vòng 40 ngày. Sau đó quay trở về để chuẩn bị cuộc phục thù của nhà Tống. Tuy thế, nhưng sự chọn lựa của nhà Lý, là ngón đòn tâm lý  thật là tuyệt vời. Tóm lại, chúng tôi thiết nghĩ thiết nghĩ  rằng; Linh Nhân Hoàng Thái-hậu cũng đóng một vai trò hết sực quan trọng trong đó.

#8 Thái tử Thoát Hoan  là người làm nguyên  soái  hai lần sang đánh nước Đại Việt ta đều thất bại.

#9 Công chúa An Tư là con gái của Trần Thái Tông, em gái của Trần Thánh  Tông, tức là cô của vua Trần Nhân Tông, ...

#10 Tàu Hồng Kông, Tàu Đài Loan, và Tàu Cộng tại lục địa

#11 Theo tin tức của báo điện tử « Vitinf : Ghi nhận từng hơi thở dân tộc»

Thư Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site