lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Bình-Tây Đại Nguyên-Soái Trương-Công-Định

Lịch Sử Việt Nam | anh hùng trương công định  

Lâm Thu Hà

Dù cho phật ý triều đình
Anh hùng cứu quốc quên mình vì dân
Trương Công Định đấng anh hùng Nam quốc
Đất Gò Công xây trại giết quân thù


Chống triều đình nhu nhược khiếp thực dân
Thân trai nguyện vì nhân dân cứu nước
Tự xưng tước là Bình Tây Nguyên Soái
Thống lĩnh quân dẹp giặc Pháp tràn qua


Đời can trường cho danh tiếng bay xa
Giặc khiếp sợ khi nghe danh Công Định
Cùng Trung Trực bày mưu nên việc lớn
Ai ngờ đâu Công Tấn dạ tà gian


Đã đớn hèn nhận hối lộ thực dân
Ông nổi giận đòi Tấn dâng thủ cấp
Nhờ có kẻ van xin tay gươm hạ
Một bạt tay là cảnh cáo về sau


Làm kẻ gian uất hận đến hờn căm
Bỏ hàng ngũ đi đầu quân cho giặc
Nắm thời cơ cầu chờ bắt được ông
Nhưng thất bại chúng kinh hồn bạt vía


Trương Công Định cho người tìm Công Tấn
Nếu gặp thì phải giết chết không tha
Ai ngờ rằng nhiều kẻ bỏ rơi ông
Đầu quân Pháp hầu mong chờ chỉ điểm


Rồi cuộc họp dưới “vòm trời lá tối”
Bị lộ ra địch kiềm hãm bao vây
Chúng vui mừng sắm thuyền súng vào Nam
Chặn thủy bộ với muôn ngàn binh lính


Còn Công Tấn chắn giữ nhà Công Định
Bắt vợ con và gia quyến làm tin
Không nhục chí ông kiên cường chiến đấu
Có ngờ đâu đạn bắn lạc vào lưng


Xương sống gãy, máu tuôn, ông bất động
Chỉ chực chờ với cái chết kề bên
Giặc sung sướng hãm vây ông tứ phía
Ông thách rằng “khó lòng bắt được ta”


Rồi tuốt kiếm hy sinh trong oanh liệt
Cái chết ấy đã trở nên bất diệt
Chúng căm thù phơi xác mấy ngày đêm
Cho bỏ ghét kẻ chống trời lập quốc


Đời anh hùng ngược xuôi cùng Nam Bắc
Lập chiến công hiển hách đã lìa đời
Vợ của người lén giấu xác đem chôn
Nhưng bia mộ đừng hòng mong khắc chữ


Chúng đập phá rạch nát tên văn tự
Rằng chúng còn thì bia mộ không tồn
Và trốn mất khi chiến tranh kết thúc


Vì báo quốc hy sinh cho xã tắc
Tổ quốc lập đền, thờ phụng đến ngàn sau
Quyết một lòng gìn giữ lấy non sông
Để không phụ ơn người Trương Công Định

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters
un compteur pour votre site