lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Các Anh Hùng thuộc Ðại Ðội Beo 14 Thám Kích  Tiểu Ðoàn 1, Trung Ðoàn 14 Sư Ðoàn 9 Bộ Binh - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Gồm Năm Ngô (xạ thủ đại liên), Thượng Sĩ Phúc Già Bắc Kỳ, Bé Truyền Tin (người binh sĩ mang máy truyền tin cho ÐU Châu Ngọc Sanh ÐÐT), tân binh Nguyễn Văn Ðường, Lê Văn Ngoạn (hai binh sĩ này vừa thuyên chuyển về ÐÐ Beo 14 thì ngày hôm sau chết trên con đường đầy mìn và lựu đạn của Việt cộng nên thân thể không được toàn vẹn). Tất cả đều chết trong trận Giáo Ðức 1968.

- Cố Binh Nhất Lê Văn Hơn chết vì mìn làm bằng võ đạn đại bác 105 ly ở Giồng trôm, Kiến Hòa.

- Cố Trung Sĩ Thành AK chết bởi loạt đạn AK của VC trong chiến dịch Lam Sơn 719.

- Cố Hạ Sĩ Lê Hoàng con beo gấm của chiến trường vùng IV, trong trận đánh tại Mộc Hóa, 2 tay cầm sẳn 2 trái lựu đạn mở sẳn ngòi nỗ, miệng anh hô Sát cộng, sát cộng chạy như bay đến ổ thượng liên của địch. Một trái B40 cắt đứt đôi người của anh và 2 trái lựu đạn nỗ liền sau đó.

- Cố Trung Tá Châu Ngọc Sanh TÐTTÐ 1 SÐ 9 BB tử trận ngay ngày 27/1/1973 khi Hiệp Ðịnh Ngưng Bắn có hiệu lực. Cố TT Sanh bị một loạt đạn AK của địch bắn nát ngực khi ông đứng chỉ huy binh sĩ chiến đấu chống giặc.

- Cố Trung Sĩ Sơn E, Hạ Sĩ Cao Xuân Tùng tử trận trong trận Tuyên Bình, Mộc Hóa đầu năm 1975.

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters
un compteur pour votre site