lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Chống Cộng Là Cứu Nguy Quốc Gia Dân Tộc  

Vi Anh

Ai làm cho đất nước VN đã mất Ải Nam Quan, Thác Bảng Giốc, đảo Hoàng sa, Trường sa, mất gần 10,000 km vuông đất và biển và có thể mất  Cao Nguyên Trung Phần vì bị Hán hoá khi cho Trung Cộng vào khai thác bauxite? Ai đã làm cho Quốc gia dân tộc VN lâm nguy trước đà xâm thực của TC?  Chính CS Hà nội chớ không ai vào đây cả. CS Hà nội quá ươn hèn trước sức bành trướng của TC, hành động  như mải quốc cầu an, câu vinh vậy.

Trước tình thế nhu nhược và bất động đó của nhà cầm quyền, người dân không đứng lên chống CS Hà nội, CS Bắc Kinh, thì ai làm. Công cuộc chống Cộng  của người dân Việt trong cũng như ngoài VN diễn biến qua nhiều hình thức và giai đoạn sau khi CS Hà nội gồm thâu được cả nước, đặt ách thống trị lên toàn dân. Một cách đại tổng, từ  chiến đấu võ trang Phục Quốc chuyển sang đấu tranh chánh trị, đấu tranh  cho tự do tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền VN để thích hợp với thời đại và khuynh hướng thế giới sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt. Chuyển hoá đó, cách nói khác đó chỉ là chiến thuật, chớ chiến lược - chánh nghĩa -- vẫn là chống Cộng. Vì tự do, dân chủ, nhân quyền là khắc tinh của CS độc tài đảng trị toàn diện. Có tự do, dân chủ, nhân quyền là không có CS được. Nhưng chánh nghĩa thấm thía nhứt, đánh động lòng dân mạnh nhứt, làm rạng nứt hàng ngũ CS Hà nội nhứt, là đấu tranh bảo toàn đất tổ, bảo vệ chủ quyền của quốc gia dân tộc, chống CS Hà nội cắt đất dâng biển cho Tàu Cộng và Tàu Cộng lấy đất, lấy đảo Hoàng sa và Trường sa làm đất của Tàu. Trong cuộc đấu tranh giữ gìn bờ cõi VN này, công cuộc chống Cộng  trở thành công cuộc cứu nguy quốc gia dân tộc. Vì ai cũng thấy họa mất nước, họa Bắc thuộc lần thứ tư, họa bị Hán hóa đã gần kề.

Đất nước Việt lâm nguy, dân tộc Việt lâm nguy đã trở thành sự kiện hiện thực, chớ không còn là mối lo nghĩ nữa. TC đã chánh thức công bố lấy hai hải đảo Hoàng Sa và Trường sa lập thành huyện Tam sa trực thuộc tỉnh Hải Nam của TC. Chớ không phải lấy mà không công bố như trường hợp Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc nữa. Toàn dân đã nhận chân, thấy rõ CS Hà nội đã quá ươn hèn, mất Việt tính, hành động vì quyền lợi của Đảng CS hơn là quyền lợi quốc gia dân tộc VN. CS Hà nội chấp nhận nếu không làm An nam Quốc Vương được thì sẵn sàng mãi quốc cầu an, cầu vinh để được làm Thái Thú cho Tàu Cộng ở Bắc Kinh. CS Hà nội là nhà cầm quyền duy nhứt trong lịch sử Việt trấn áp người dân yêu nước đứng lên biểu tình một cách ôn hoà chống ngoại bang xâm lăng đất Tổ. CS Hà nội và CS Bắc Kinh đã bắt tay nhau, Tàu Cộng biến VN thành thuộc địa kiểu mới, Việt Cộng tự biến mình thành "tự thực dân", người Việt khai thác ngưòi Việt, biến nước VN thành thuộc địa, dân VN thành thuộc dân bị trị để bóc lột.

Đảng Nhà Nước CS Hà nội, nhà cầm quyền CS Hà nội đã phản bội dân tộc, đặt quyền lợi CS cao hơn quyền lợi quốc gia dân tộc Việt, đặt tính đảng CS cao hơn tinh thần dân tộc, trở  thành nanh vuốt của Tàu Cộng, phục vụ cho CS Hà nội và Bắc Kinh. Nhà cầm quyền, thành phần thống trị mải quốc cầu an, cầu vinh. Đất nước lâm nguy, chỉ còn có người dân, nếu người dân không cứu nguy đất nước, dân tộc thì ai làm.

Do vậy chống Cộng trở thành bảo vệ  đất nước và cứu nguy dân tộc. Phản ứng bảo vệ và cứu nguy đó của người dân Việt trong ngoài nước là phản xạ của dân tộc như bụi bay vào là mí mắt chớp, bị đánh là đỡ. Phản xạ này được thành hình qua năm ngàn năm văn hiến, bốn ngàn năm lịch sử mở  nước và giữ nước, đã thành sức mạnh và mưu lược thắng quân Tàu sừng sỏ nhứt như Nguyên, Mông. Chống Cộng trở thành chiến đấu sinh tồn của dân tộc Việt trong tương quan không gian và thời gian, là lãnh thổ, đất nước, xã hội VN và văn hoá, lịch sử, dân tộc Việt, mà người dân Việt là chủ thể. Chống Cộng trở thành nhiệm vụ của toàn dân. Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Đánh quân xâm lăng, cái dao ăn trầu cũng trở thành vũ khí lợi hại.

Công cuộc chống TC lấy đảo Hoàng Sa, Trường sa mà CS Hà nội không phản ứng, công cuộc chống CS Hà nội để cho TC vào Tây Nguyên khai thác mỏ bauxite, cho hàng ngàn công nhân TC vào làm việc đã tạo thành cơn bão lửa đấu tranh trong dân chúng VN và ngay trong nội bộ đảng CS, từ những đảng viên, cán bộ CS còn có chút điểm lương tâm Việt. Trí thức, chuyên viên chống vì vấn đề ô nhiễm môi sinh. Các cựu tướng lãnh, cựu bộ đội CS, tướng Công an, các hội cựu chiến sĩ trong nước công khai chống,  chống vì lý do an ninh quốc phòng khi TC chiếm hành lang chiến lược, thả con ngựa thành Troy và đoàn quân thứ năm ngay con đường chiến lược của VN. Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt lần đầu tiên kêu gọi toàn dân trong nước bất tuân hành dân sự, biểu tình tại nhà, đình công, bãi thị, bãi khoá và ngoài nước không đi VN, không gởi tiền về VN, suốt tháng 5.

Trong đấu tranh chánh trị, trong chiến đấu  cứu nguy quốc gia dân tộc, không ai đem thành bại luận anh hùng. Bao nhiêu nguuời Việt đứng lên khởi nghĩa chống quân Tàu có ai tính toán khả thi hay không khả thi đâu. Bao nhiêu anh hùng dân tộc Việt như Nguyễn thái Học, Trương tử Anh đứng lên chống Pháp cứ làm, làm thành công sớm thì tốt, chưa thành công trong đời mình thì con cháu tiếp tục. Không thành công thì thành danh. Để không thẹn với đàn hậu tấn và không tủi với vong linh đất nước ông bà VN tiền bối.

Đồng bào trong nước sống trong gọng kềm CS, chống Cộng rất gian nguy, sơ hở một chút là nhà cầm quyền CS Hà nội hình sự hoá bắt đi cầm tù. Đồng bào vẫn cứ làm. Người này bị ngã, vào tù  thì người kia đứng lên, tiến tới.

Đồng bào ở  hải ngoại may mắn hơn được sống trong tự do, dân chủ chống Cộng để cứu nguy dân tộc, chỉ từ thắng đến huề, chớ không bao giờ thua CS cả. CS không thể  đụng tới lông chưn  người Việt hải ngoại được. CS Hà nội hó hé ở ngoại quốc một cái thì người tỵ nạn CS hiệp lực dập tắt liền. CS Hà nội có hành động nào xâm hại sinh mạng tài sản người Mỹ gốc Việt là FBI Mỹ bắt tức khắc. Hà nội có bang giao và giao thương với Mỹ không có nghĩa là có quyền hoạt động xâm hại người Mỹ gốc Việt.

CS Hà nội chỉ có cách lén lút cho "đặc tình" xúi giục bọn đón gió trở cờ ở hải ngoại bôi bẩn và gây chia rẽ thôi. Đề luận bọn này xài là  bêu xấu những nhà đấu tranh là những " Ông Già" nặng quá khứ nên quá khích với CS, những người đấu tranh trẻ là dân chánh trị salon không hiểu tình hình trong nước. Một mặt CS chiêu dụ về nước để xem những cái gọi là "tiến bộ" ở VN; mặt CS cho bọn hoà hợp hoà giải cuội thách thức có giỏi về nước mà đấu tranh thử coi " tránh đâu". Người Việt hải ngoại đâu có dại gì về cho CS Hà nội bắt bớ, giam cầm. Người Việt hải ngoại cứ tĩnh bơ ở hải ngoại  làm công quốc tế vận cho đồng bào trong nước, chuyển lửa đấu tranh, ánh sáng tư do, dân chủ, và tiếp vận phương tiện chìm nổi về  cho những nhà đấu tranh và phong trào đấu tranh chân chính trong nước. Người Việt cứ mặc kệ để cho những ai  thích, ai tin  CS thì cứ  đưa đầu vào gọng kềm CS, người Việt hải ngoại sống xứ tự do rồi đâu có hề hấn  gì. Cán bộ đảng viên cho con du học ngoại quốc, chuyển tiền sang ngoại quốc mua nhà mua cửa, hùn hạp làm ăn, còn lâu những người này, những số tiền đó mới đông hơn ngưòi Việt tỵ nạn CS, mới nhiều hơn tổng sản lượng gộp của người Việt hải ngoại. CS Hà nội đâu có giở nhà từ Mỹ đem về VN được. Sớm muộn gì CS cũng bị giựt khi hùn hạp dấu tên. Các nhà độc tài Marcos, Suharto "luồng" tiền ra ngoại quốc, có ai được lấy ra được để hưởng ở ngoại quốc khi bị lật đổ đâu. Thời gian đang đứng về phía người dân Việt chống Cộng. Xu thế tự do hoá kinh tế và dân chủ hoá hoàn cầu cũng á đang đứng về phía người dân Việt chống Cộng.

Vi Anh

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site