Trúc Lâm Yên Tử
Trang Sử VIỆT Đề Tên Người Quả Cảm - Khí Hào Hùng Rạng Ngời Mãi Ngàn Sau

 

- Thỏa mộng “Đại đồng!” -

Muốn bu đuôi Mỹ, ngán nanh Tầu
Việt cộng mưu đồ giữ ghế lâu
Bám đít quan thầy dù mất nước
Ôm chân Đế quốc đảng tiêu mau
Dâng rừng, thác, ải…Tầu chưa thỏa
Hiến biển, đồi, sông …Vẹm khấu đầu
Sáp nhập An Nam làm quận huyện
Giặc Hồ đạt mộng “dắt năm Châu!”

2/9/2010
nguyễn duy ân

Việt gian CS lấy ngày Quốc khánh Tầu cộng để kỷ niệm “1,000 năm Thăng Long” Rồng lộn bay về nhập với Thiên triều và đảng Cộng Việt gian muôn năm vững ghế chư hầu.

Thỏa giấc mộng lớn của Hồ Chí Minh: “Tôi dắt năm Châu tới Đại đồng!”

 

 

Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam