lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Dân chủ hóa hay sụp đỗ

Trích: “ Chết kẹt trong mâu thuẫn

Khi hiểu quy cách làm việc từ trong đảng tới các chức năng của bộ máy nhà nước là Quốc hội và Hội đồng Chính phủ rồi hệ thống hành chính công quyền thì ta biết rằng đảng viên cán bộ đều phải học tập nghị quyết cho đến khi có lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ mới vào Tháng Năm này. Rồi từ đấy mới đem nghị quyết vào đời sống kinh tế - và chết kẹt trong mâu thuẫn.

Mâu thuẫn ấy nằm trong bước đột phá thứ nhất do đảng đề ra, đó là “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ta để ý đến từ hoàn thiện vì nó hàm ý một cái gì đó đã hiện hữu mà người ta muốn làm cho tốt hơn. Quả thật, phạm trù hay ngôn ngữ thần chú gồm hai vế là “kinh tế thị trường” và “định hướng xã hội chủ nghĩa” đã có khi người cộng sản nói tới đổi mới từ 30 năm trước và cứ năm năm lại nhắc đi nhắc lại, như lắc một cái chai rỗng. Ngoài thì dán nhãn bên trong chẳng biết là gì.

Có thể là người ta nuôi tham vọng dùng kinh tế thị trường để xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhân tiện củng cố quyền lãnh đạo của một đảng tự xưng xã hội chủ nghĩa. Kết quả thì kinh tế không phát triển vì luẩn quẩn trong mâu thuẫn tôi gọi là hình tròn bốn góc, mà hậu quả là đảng viên cán bộ có cơ hội bòn rút tài nguyên quốc gia và thành đại gia trọc phú.

Đấy là chuyện chúng ta sẽ thấy sau khi cũng đảng và nhà nước ấy đã có những cam kết với các nước khác là hội nhập nền kinh tế Việt Nam vào thị trường quốc tế. Một cách cụ thể thì Việt Nam đã mất bảy tám năm thương thuyết để gia nhập Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, vừa hoàn thành hiệp ước Tự do Thương mại với Liên hiệp Âu và gia nhập Khối Kinh tế chung của Hiệp hội ASEAN. Then chốt của những cam kết ấy là sự phát triển và sức cạnh tranh của hệ thống tư doanh, trong đó, tư nhân làm chủ các phương tiện sản xuất và quản lý kinh tế theo quy luật tự do của thị trường. Như vậy, làm sao Quốc hội và Hội đồng Chính phủ với nhân sự mới lại có thể đưa tư doanh vào thế cạnh tranh quốc tế mà vẫn đè nén tư doanh dưới chế độ công hữu dưới vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước?

Nguyên Lam: Thưa ông, từng bước cụ thể thì những người sẽ lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ sắp tới có thể làm những gì và cần làm những gì để khai thác cơ hội ấy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trước hết, tôi thiển nghĩ rằng vì tiền đồ của Việt Nam hơn là vì những cam kết với quốc tế, hãy nhìn thẳng vào vấn đề và nói ra yêu cầu tách đảng ra khỏi bộ máy nhà nước. Nhà nước, gồm có Quốc hội và Chính phủ, từ nay sẽ chịu trách nhiệm với quốc dân hơn là với đảng vì đảng hành xử như một chi bộ của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thật ra, yêu cầu này đã được quốc tế nêu lên từ khi Việt Nam đổi mới rồi được viện trợ để xây dựng bộ máy hành chính công quyền độc lập và hữu hiệu, nhưng Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương do đảng chỉ đạo ở phía sau vẫn không muốn thực thi yêu cầu đó. Những ai trong hệ thống nhân sự mới mà nói ra điều này thì mới là có ý thức thoát Tầu.

Thứ hai, do những cam kết có tính cách pháp chế với quốc tế, phải triệt để hoàn thiện không phải là thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa như cái nghị quyết mê sảng kia đề ra mà hoàn thiện hạ tầng cơ sở luật pháp để phát huy quyền sở hữu tư nhân trên quyền công hữu của nhà nước. Đấy là điều kiện tất yếu để giải phóng nội lực và tăng cường sức cạnh tranh theo trào lưu chung của thế giới.

Trên nền tảng luật lệ ấy, phải ưu tiên cải cách và tư nhân hóa hệ thống doanh nghiệp nhà nước để có thêm tài nguyên cho công quỹ đang cạn kiệt và vận động viện trợ để phát triển khu vực kinh doanh của tư nhân. Người ta nói nhiều về tư nhân hóa hay xã hội hóa trong yêu cầu cải cách doanh nghiệp nhà nước mà chẳng làm gì. Đây là lúc nên làm và tạo ra bước đột phá. Việc phát triển tư doanh và cải cách doanh nghiệp nhà nước phải được tiến hành song song.

( Kinh tế Việt Nam sau Đại hội 12 - Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA 2016-02-03 )

Tóm tắt nội dung bài phỏng vấn, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nêu lên hai luận điểm:

1/ Việt xã nghĩa kẹt vào mâu thuẫn giữa “ Kinh tế thị trường “ và “ Định hướng xã hội chủ nghĩa “:

a) Kinh tế thị trường = Kinh doanh tự do

b) Định hướng xã nghĩa = Kinh tế Quốc doanh chủ đạo

2/ Để giải quyết mâu thuẩn cần phải:

a) “ Tách đảng ra khỏi bộ máy nhà nước. Nhà nước, gồm có Quốc hội và Chính phủ, từ nay sẽ chịu trách nhiệm với quốc dân hơn là với đảng vì đảng hành xử như một chi bộ của đảng Cộng sản Trung Quốc.

b) “ Phải ưu tiên cải cách và tư nhân hóa hệ thống doanh nghiệp nhà nước để có thêm tài nguyên cho công quỹ đang cạn kiệt và vận động viện trợ để phát triển khu vực kinh doanh của tư nhân. ( nghĩa là giải tư hệ thống quốc doanh và tư hữu hóa các doanh nghiệp ).

Trên đây là cách nói tế nhị theo kiểu kinh tế gia nhằm thuyết phục ông nhà nước xã nghĩa cu li.

Nói theo kiểu tranh đấu giải thể chế độ toàn trị việt cọng thì như vầy:

1/ Một khi mà tách đảng ra khỏi “ hệ thống Nhà nước “ thì đảng lãnh đạo ai? Như vậy mặc nhiên là bãi bỏ điều 4 hiếp pháp “ Đảng lãnh đạo toàn bộ xã hội “ mà trước hết là hệ thống chánh quyền kềm kẹp. Cựu chủ tịt nước Triết lùn nói: “ Bỏ điều 4hp là tự sát.”

2/ Giải tư hệ thống quốc doanh để tư hữu hóa tư doanh đích thị là “ Bãi bỏ chế độ sở hữu tàn dân “ quay về “ chế độ tư hữu “. Như vậy là xóa bỏ thành quả kách mạng vô sản.

Vậy làm sao mà đảng nghe theo lời “ tư vấn” của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho đặng?!

Cho nên mà cho nên, ngồi mà chờ chế độ việt cọng tự sụp đổ cũng còn lâu.

Vậy nên chăng, mỗi người tùy theo hoàn cảnh và năng lực tham gia vào công cuộc vận động toàn dân vùng dậy đánh đổ chế độ toàn trị việt cọng, giành lại Quyền sống – Quyền làm người. Giành lại Chủ quyền – Quyền Tự quyết cho Dân tộc?!

Nói là noi vậy, nhưng hồi mùa hè 2011, nhân khi trong nước xảy ra 11 cuộc biểu tình sôi nổi chống tàu xâm lăng, gã hành chánh già cũng có viết lòng vòng về vấn đề Dân chủ hóa.

TOÀN CẦU HÓA CHÁNH TRỊ

Ngày xưa, ở cấp Đại học, có hai phân khoa riêng biệt: Chánh trị học và Kinh tế học. Về sau, nhận thấy hai vấn đề xoắn xít giống như đôi chân trên thân thể, khó tách rời nên mới lập ra môn “ Kinh tế-Chánh trị học”. Ở Việt Nam ta, dưới thời VNCH, có Trường Chính trị-Kinh doanh Đà Lạt cũng từng nổi danh một thuở. Ngày nay, xem chừng bước chân “Toàn cầu hóa Kinh tế” có phần lê lết bởi vì bước chân “Toàn cầu hóa chánh trị” không chịu nhúc nhích. Vì vậy nên mới khởi phát chiến dịch “ Dân chủ hóa Toàn cầu.” Bước đầu trắc nghiệm là Hoa Lài-Mùa Xuân Ả Rập ở Bắc Phi, Ai Cập, Trung Đông, nơi mấy ông Độc tài rậm râu ngự trị.

TOÀN CẦU HÓA CHÁNH TRỊ

hay

TOÀN CẦU HÓA DÂN CHỦ

Khởi đầu phong trào “Toàn cầu hóa Kinh tế” bị giới hoạt động “ Nghiệp Đoàn” phản đối, nêu lý do: Quý ông chủ tính chuyện làm ăn chung trên toàn Thế giới mà không tính giúp cho chúng tôi “ Toàn cầu hóa phong trào Nghiệp đoàn” song song, nhất là đưa công việc làm ra nước ngoài thì giới công nhân bị yếu thế, có khi bị hiếp đáp, bất công. Ngày nay xem lại vấn đề thì thấy yêu sách nầy là đúng lý. Cứ lấy ngay trường hợp Cộng hòa xã nghĩa ta mà coi. Khi có tranh chấp Lao động thì công đoàn, do “đảng ta” nắm, nói chuyện với Ban Giám đốc xí nghiệp “quốc doanh” cũng do đảng cướp ta làm chủ, nghĩa là đảng nói, đảng nghe, công nhân trơ mắt nhìn, phải sao, chịu vậy! Về phía tư doanh thì cũng không có gì khá hơn. Ban quản trị công đoàn vẫn do đảng chỉ định. Khi nói chuyện với chủ tư nhân phải theo chủ trương chào mời khách đầu tư nước ngoài của đảng chớ đâu phải vì quyền lợi công nhân. Vì vậy, lao động, thợ thuyền được trả lương rẽ mạt cho nên mới đói. Công nhân đói thì mặc công nhân, miển đảng ta lợi dụng lương công nhân rẽ như bèo thu hút thật nhiều đầu tư ngoại quốc đưa chỉ số phát triển kinh tế lên có khi đến 9% để thu tiền cho thật nhiều, lớp bỏ túi làm của riêng, nhà từ đường như thánh đường đồ sộ, lớp tiêu xài hoang phí: Tượng mẹ VN hàng tỉ, Nghĩa trang liệt sĩ xây dựng huy hoàng, tráng lệ trong khi con em phải lội sông đi học vì không ai cấp tiền cho xây cầu!

Phóng chiếu tình trạng của nước VC xã nghĩa lên bình diện Tàu cộng vĩ đại, vấn đề mới thật là dễ sợ. Vì nhân công rẽ, thu hút đầu tư ngọai quốc ào ạt, sản xuất hàng hóa, sản phẩm ùn ùn, giá lại rẽ mạt nên tung ra bán khắp thế giới, chí đến xứ hẻo lánh “ Miệt ngàn”, Cờ Đỏ của VN cũng tràn ngập hàng hóa Tàu. Đã vậy, các chú ba lại còn tự nhiên ăn cắp bằng sáng chế của nước khác sản xuất hàng mạo hóa tràn lan, bất kể luật lệ quốc tế về bảo vệ tác quyền. Các chú ba cũng bất chấp tiêu chuẩn an toàn sản phẩm: Thực phẩm nhiểm độc, thậm chí đồ chơi trẻ em cũng nhiểm chì độc hại. Cuối cùng là tỉ suất đồng tiền Tàu, được ấn định thật thấp để hàng hóa bán ra với giá thật rẻ, các nước đối tác không sao cạnh tranh nổi.

Vì vậy nên vừa rồi Quốc hội Mỹ phải ra luật buộc Ba Tàu phải nâng tỉ xuất đồng tiền Tàu lên cho hợp lý hoặc hàng hóa sẽ bị đánh thuế cao hơn. Ngoài ra có thể yêu cầu doanh gia Mỹ rút vốn đầu tư về để đầu tư trong nước nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người Mỹ mà hiện nay tỉ lệ thất nghiệp đã lên đến 9%. Đây có thể nói là bước đầu quay về thời kỳ “ bảo hộ mậu dịch” bằng quan thuế biểu, nếu Trung cộng không chịu cải đổi hệ thống chánh trị để đáp ứng với qui luật “ Toàn cầu hóa Kinh tế”.

Nói tóm lại, nếu chú Ba muốn gia nhập trò chơi Kinh tế toàn cầu thời phải sửa đổi hệ thống chánh trị để phù hợp với luật chơi toàn cầu. Bằng cưỡng lại thời phải trở về luật chơi song phương cổ điển.

VIỆT NAM XÃ NGHĨA

ĐỔI MỚI CHÁNH TRỊ hay CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ?

Việt Nam xã nghĩa chỉ là cái đuôi Tàu cộng nên tình trạng còn nguy ngập hơn: Lạm phát hiện nay lên trên 20%, cao nhứt Á châu. Lại thêm đầu cơ (không phải đầu tư) bong bóng địa ốc kiểu “hoành tráng” Đông Đô đại phố, gặp lúc kinh tế suy thoái, không thu hồi được vốn là gây khủng hoảng dây chuyền. Như vậy là nền Kinh tế xã nghĩa mong manh sụp đổ!

Trước vấn đề nầy, bộ sậu VC có thể mau lẹ “ Đổi mới Kinh tế” bằng cách cắt cái đuôi “ Định hướng XHCN” để áp dụng trọn vẹn hệ thống kinh tế thị trường tự do hay kinh tế tư doanh, cũng có nghĩa là bãi bỏ “ Kinh tế Quốc doanh.” Như vậy là xóa bỏ hệ thống kinh tế XHCN, cũng có nghỉa là Đảng VC tự xóa bỏ “ Độc quyền cai trị” của chính mình!

Điều nầy thì cả trên lý luận lẫn thực tế không sao xãy ra được. Cho nên chỉ còn có con đường CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ chế độ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ VC khi người dân quá nghèo đói vì ách áp bức, bất công mà vùng lên tìm đường sống!

Về phía người dân thì đã vậy, về phía ngụy quyền VC còn bế tắc hơn cho nên chúng mới liều mạng làm việc vô pháp, vô thiên: Tự ý thêm vô lá cờ Tàu Cộng một ngôi sao nhỏ, tượng trưng sắc dân Việt, nối vòng tay cùng bốn sắc dân Mông, Hồi, Mản, Tạng cùng chầu ngôi sao lớn ĐẠI HÁN!!!!

Ôi thôi! Thiệt là hết nói nổi rồi!

C'est fini le dire!

Nguyễn Nhơn

16/10/11

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site